Một số Quyết định Về việc xếp loại chất lượng năm 2022 của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

- Quyết định về việc xếp loại chất lượng tập thể năm 2022. - Quyết định về việc xếp loại chất lượng cá nhân năm 2022. - Quyết định về việc xếp loại chất lượng Phó Viện trưởng năm 2022.

 

Một số Quyết định của

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

  

- Quyết định số 713/QĐ-VCĐ-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc xếp loại chất lượng tập thể năm 2022. Xem thông tin chi tiết của Quyết định theo tại ĐƯỜNG DẪN

 

- Quyết định số 714/QĐ-VCĐ-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc xếp loại chất lượng cá nhân năm 2022. Xem thông tin chi tiết của Quyết định theo tại ĐƯỜNG DẪN  

 

- Quyết định số 715/QĐ-VCĐ-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc xếp loại chất lượng Phó Viện trưởng năm 2022. Xem thông tin chi tiết của Quyết định theo tại ĐƯỜNG DẪN